Ukeløsning uke 50 av Evvos

De store miljø/utslipps- og kapasitetsutfordringene krever helhetlig tilnærming gjennom:

1. Mindre politisk detaljstyring, mer forutsigbar/langsiktig finansiering.

Økt innflytelse til fagfolk/planleggere. Fokus på effektiv planlegging og byggetid, samt løsninger som gir lang levetid og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

2. Mer "realistisk" holdning til transportens samfunnsrolle.

Bilen er helt nødvendig for mange. Det er urealistisk at folk ikke skal kunne kjøre bil - men den er samtidig ikke en "menneskerett" og må bli miljøvennlig. Veier må bygges og utbedres, men kollektivtrafikken skal prioriteres høyere og fremstå som mer attraktiv enn bil. Dette innebærer pisk OG gulrot, f.eks.:
- "Upopulære" tiltak (køprising/parkeringsrestriksjoner)
- Omfattende kollektivutbedringer (dobbeltspor, egne kollektivtraseer, høy frekvens og komfort, pålitelighet/punktlighet i verdensklasse)
- Økonomisk stimuli for "de rette valgene", ikke utelukkende avgifter på uønsket adferd (se El-bilens suksess i Norge).

3. Gjennomtenkt og bærekraftig by-/tettstedsutvikling.

Fokus på: riktige lokaliseringer (arbeid, bosted, handel, fritid), lokalmiljø (støy, utslipp), tetthet rundt knutepunkt (f.eks. bygging i høyden), gode møteplasser/byrom og forhold for myke trafikanter.

4. Satsing på teknologi/innovasjon.

a. ITS for å bedre utnytte/utbedre kapasiteten:
- Trafikk-/flåtestyring, smartere og automatiserte kjøretøy, gods og infrastruktur
- Mobilitetsplanlegging (kampanjer, samkjøring, etc.), trafikantinformasjon (smarttelefon, sanntid, reisevalg)
b. Innovative transportløsninger: f.eks. PRT ("Podcars")
c. Forbedret brenselcelle- og batteriteknologi som erstatter bensin og diesel

Politisk vilje og handlekraft kombinert med private initiativ/bevilgninger er nødvendig på alle punkter.