Ukeløsning uke 47 av Evvos

De viktigste utfordringene knyttet til vei- og togtunneler er at Norge er et land som har en topografi, bosetting og landskap som gjør at det er et stort behov for tunneler. Det er derfor store kostnader knyttet til bygging av nye tunneler, samt vedlikehold og utbedringer av de mange eksiterende, rundt omkring i landet.

Forslag til løsninger:
• Forutsigbare og øremerkede bevilgninger til vedlikehold av tunneler. Tilstrekkelig ressurser tilegnet nye prosjekter slik at man kan velge den beste, og mest økonomisk lønnsomme, løsningen på lang sikt.
• Velge riktig type tunnel-løsning tilpasset de klimatiske-, og de geologiske/geotekniske forholdene. Erfaringer og data fra tidligere bygde og undersøkte tunneler rundt i Norge, og sammenlignbare steder i verden, må benyttes for å lære av tidligere feil begått
• Overholde gjeldende krav i håndbøker, og ikke inngå kompromiss pga. økonomi/fremdrift
• Bruke type materialer og løsninger som gir tunnelene lang og forutsigbar levetid. Dette innebærer f.eks. to-løps tunneler (hvor man har mulighet for å stenge ett av løpene av gangen, og gjennomføre planlagte forbedringer ved behov)
• Sørge for tilstrekkelig gode trafikkprognoser, slik at tunnelen håndterer fremtidig trafikk og bygges etter «riktig» standard
• God aktiv og passiv sikring mot ulykker i og rundt tunnelen. Materialbruk, systemer, og løsninger som reduserer konsekvensene dersom ulykker inntreffer (brannvarsling og slukking, vifter, osv.)
• Bruk av ny teknologi (eksempelvis innenfor ITS – Intelligente transportsystemer) for trafikkstyring og varsling, overvåkning (av hendelser), og sensorer som kontinuerlig måler og registrerer fuktighet, frost, sprekkdannelser, etc. - og et system som synliggjør og prioriterer nødvendige utbedringer