Ukeløsning uke 44 av Evvos

Utfordring:
Den viktigste utfordringen knyttet til møtet mellom myke og harde trafikanter er det store skillet mellom selve fysikken hos trafikantene (derav «harde» vs. «myke» trafikanter), sett opp mot det lille som faktisk skiller de fra hverandre rent fysisk i trafikken.

Løsning:
1) Bygging av helhetlige infrastrukturtiltak av reduserer antall konflikter mellom myke og harde trafikanter (f.eks. sykkelveier, planskilte over-/underganger), tiltak som bidrar til at de konfliktene som finnes er enklere å identifisere og unngå (f.eks. skilting, god sikt, riktig bruk av lys/signaler), samt tiltak som gjør konsekvensene mindre alvorlige ved konflikter som eventuelt inntreffer (f.eks. redusert hastighet).
2) Holdningsendringer hos begge trafikantgrupper som bidrar til økt respekt for hverandre i trafikken og konsekvensene av de handlinger som utføres. Dette kan f.eks. være å få til økt bruk av sikkerhetsutstyr på sykkel, at bilister opptrer mindre aggressivt mot syklister, eller mer oppmerksomhet/ansvar fra fotgjengere som skal krysse veibanen.